Nang mag-anunsyo ang aming parokya nang muling pagbubukas ito, hindi ako nagdalawang-isip na maglaan ng panahon. Lahat kami ay dumaan sa pagtatala ng aming sariling impormasyon. Kinunan ng temperatura, winisikan ng alkohol at dinala sa nakatalagang upuan. Para kaming robot, lahat ay nakaprograma. Para kaming nasa pabrika, lahat may hakbang na sinusunod.

Malayo sa nakasanayang ritwal ng pagsamba ang naganap. Nanibago ako sa espasyong naging gamay ko tuwing araw ng Linggo.

 

No Kumustahan Muna

Lumaki ako sa aming parokya, nasasayawan ko ang ritmo ng mga parokyano. Karaniwang magkakapitbahay, magkakaklase at magkakatrabaho ang nagiging ugnayan ng bawat isa. Normal para sa amin ang pagbabatian, normal sa amin ang mainit na palitan ng pagmamano at paghalik, normal ang maging magiliw sa isa’t isa. Isang malaking salo-salo ang nagaganap sa dambana ng pananampalataya.

Naglaho ang lahat dahil sa panahon ng pandemya, balot ang aming mga mukha at hindi maaninag ang ngiti bilang pagbati. Takip ng mga face mask ang lahat ng dumadalo. Ngunit kakaiba ang pamilyaridad ng bawat isa sa amin, hindi naging hadlang kahit takip na ang halos kalahati ng mukha upang magkakilanlan ang bawat isa. Naging sapat ang pagkaway at sa aming mga mata na lamang nangungusap.

 

No Sawsaw Muna

Mahalaga sa bawat Kristiyano na maisawsaw ang mga daliri sa holy water at maidampi sa bahagi ng katawan kasabay ng pag-antanda. Noon, pinagsasaluhan ng lahat ang umaapaw na banal na tubig bilang biyaya, ngunit ngayon ito ay tuyot at abandonado.

Sa bawat pagsawsaw sa holy water, nakararamdam ang bawat isa ng kaginhawaan at paglilinis ng sarili sa kasalanan. May hatid na ginhawa sa sariling paglilinis. Sa panahon ng pandemya, napakahalagang manatiling malinis hindi lamang sa panlabas o pisikal na katawan. Hinahamon ng pandemya ang kalinisan ng kalooban ng bawat isa para sa kapwa. Tulad ng tubig na malinaw, puro at natural, napakahalaga sa panahong ito na makita ang imahe ng ating kapwa sa ating mga sarili. Tinuturo sa bawat pagsawsaw ang pakikibahagi sa karanasan at makibahagi sa laban ng bawat isa sa krisis pangkalusugan.

 

No Hawakan Muna

Sa awiting itinuro sa atin ng Ama, napakahalaga ang paghawak sa kamay ng bawat isa. Sa Ama Namin, pinag-uugnay ang bawat isa. Naipapakita sa Ama Namin ang malasakit sa kapwa at pakikisangkot sa nararamdaman ng bawat isa. Dahil sa COVID-19, at sa posibilidad na maipasa sa mga kamay ang virus, naputol ang ugnayan.

Sa panahon ng pandemya, mahalagang maipakita sa ating kapwa na may masasandalan ang bawat isa. Mahalagang maipadama sa panahong ito na walang iwanan, lalo’t higit sa panahong iniiwan tayo ng gobyerno. Nasa kamay ang pag-asa para sa pagbabago, kayang baguhin ng ating mga kamay ang dikta ng panahon. At kung patuloy na magsasama-sama at magkakapit-bisig ang ating mga kamay, maigugupo natin ang sakit at maging ang pagbabagong panlipunan.

 

No Salat Muna

Matapos ang misa, agad kong pinupuntahan ang mga rebulto ng mga santo. May paniniwala kasi tayong mga mananampalataya na iniuugnay ng mga rebulto ang ating mga panalangin sa Kanya. Sa lugar na ito, madalas tayong yumuyuko at nakikipag-usap sa mga imahe. Sumasalat tayo at nagpapasalat. Pilit nating sinasalat ang kabuuan ng rebulto, ipinapahid natin ang dala-dala nating panyo at agad nating ipinapahid pabalik sa ating mga katawan. Pinapasalat natin ang mga bahaging may karamdaman sa pag-asang mapapagaling o maiibsan ang sakit na nararamdaman.

 

Dagdag na pagpapahalaga sa new normal

Marami nang naging bawal sa muli kong pagdalo sa misa. Maraming bago sa nakagawian, ngunit alam kong masasanay rin ako. Magpapatuloy ako sa panalanging baguhin Niya ang isip at damdamin ng mga namumuno para sa tunay na paglilingkod at pagbabago. Patuloy kong isasamo ang biyaya at tulong para sa bawat isang nahihirapan sa panahon ng pandemya.

Mahalagang masalat natin ang kalagayan ng bawat isa sa panahong lugmok ang lahat. Mahalagang maiparating natin ang init ng pakikibahagi at pangungumusta sa bawat pagsalat, maging mababaw o malalim man ang pagsalat natin sa isa’t isa.

Mahalagang mahawakan natin bilang mamamayan ang tunguhin ng ating bayan at patuloy na ipanawagan ang maktwiran sa ating mga kapakanan at karapatan na lalo pang nabawasan dahil sa lockdown at pandemya.

Mahalagang sumawsaw sa isyu at problema ng komunidad at bayan. Mahirap man ang pinagdaraanan ng marami, ito ang pinakamainam na panahon para makipagkaisa, makipagkapwa at magsulong mga ninanais na pagbabago.

 

InterServer Web Hosting and VPS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here