Ngayong Agosto hanggang Setyembre gaganapin sa Venice, Italya ang ‘Bayanihan Project: Programang Kasanayang Panghambuhay Gamit ang Pang-edukasyon sa Wika at Kulturang Pilipino sa Italya’ na isang programang internasyonalisasyon at pakikilahok sa komunidad ng Pamantasang De La Salle-Maynila.

Ang programa ay pagtutulungan ng unibersidad, Filipino community at simbahan na muling patatagin ang sariling kaakuhan ng mga kabataang Pilipinong lumaki sa Italya. Ang Bayanihan Project ay isang kolektibong pagkilos para sa pagpapahalaga at pagtuklas sa natatanging kakayanan ng bawat kabataang Pilipino na kanyang magagamit panghabambuhay (life long skills). Target ng programa ang mahigit 80-100 bata at kabataang Pilipino mula sa Venice at mga karatig-lugar nito na mula sa pangalawa hanggang ikatlong henerasyon ng mga migranteng pamilyang Pilipino na naninirahan sa Italya.

Ang proyekto ay nakasandig sa kahalagahan ng bayan bilang isang puwersang nagbubuklod para sa iisang adhikain. Ang bayan ay nagsisilbing lunan ng pagkataong Pilipino, sa muli nating pagbabalik sa ating mga bayan, unti-unti rin nating binubuo at kinikilala ang ating mga nagbabagong bihis na sarili. Ang bayan bilang sentral na hanguan ng identidad ay mahalagang pagtibayin at pagbuklurin upang makalikha ng kabataang malay sa mga kasanayang panghambuhay na nakaugat sa pagka-Pilipino. Ang fenomenon ng mga Pilipinong naninirahan sa Italya ay lumilikha ng isang bayang malayo sa kanilang bayang tinubuan, dahil dito mahalagang mabigyang depinisyon ang bayan bilang sandigan ng kanilang pagkatao.

Ilan sa tampok na mga layunin ng proyekto ang mga sumusunod:

  1. Maipakilala ang wika, kultura at identidad ng isang Pilipino sa pamamagitan ng mga paksang gawain.
  2. Maitanghal ang mga natatanging kakayanan ng mga kabataan na isang susi sa pagkilala ng kani-kanilang sarili.
  3. Matutunan ng mga kabataan ang mga kasanayang panghabambuhay (life-long skills) na maituturing na isang tatak Pilipino.
  4. Mapagtibay ang bayanihan sa pagitan ng mga kalahok at institusyon.
  5. Maipagpatuloy at mapalawak ang programa sa  mga susunod pang taon.

Tulad ng kaugaliang Pilipinong bayanihan, ang pagbuo at pagkilala sa pagkataong Pilipino ay gawing kolektibo, isang gawaing sama-sama na pangunahing layunin ng Bayanihan Project. Ang salitang bayanihan ay tumatagos at likas sa bawat pag-uugaling Pilipino, itinatampok nito ang tradisyong pagkakabuklod-buklod at sistema ng tulungan sa isang pamayanan. Litaw sa gawaing ito ang pagmamalasakit sa kapwa, pagkakapit-bisig sa mga panahon ng kaginhawaan at kahirapan. Malinaw sa gawaing bayanihan ang konsepto ng responsibilidad sa kapwa.

InterServer Web Hosting and VPS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here