Underground revolutionary youth group Kabataang Makabayan Lucille Gypsy Zabala Brigade (KM – LGZ) conducted a lightning rally on Friday, November 29 in Recto Avenue, Manila to commemorate the group’s upcoming 55th year anniversary on November 30.

Heralding its 55th year anniversary, the revolutionary youth group recounted the inspiration of the nationalism of Andres Bonifacio when he waged the Philippine Revolution of 1896.

“Ginugunita at isinasabuhay ng KM ang rebolusyonaryong tradisyon ni Bonifacio at ng Katipunan sa isang bagong tipo ng digma, ang demokratikong rebolusyong bayan para wakasan ang imperyalismo, burukrata kapitalismo, at pyudalismo sa bansa,” said KM – LGZ in its statement.

[KM commemorates and embodies the revolutionary tradition of Bonifacio and of Katipunan in a new form of revolution, the national democratic revolution to end imperialism, bureaucrat capitalism, and feudalism in the country.]

The youth group also twitted the Duterte administration over its “Change is Coming” campaign promise, saying that the administration only sowed terror, killings, corruption, and complete submission of sovereignty to foreign countries.

KM – LGZ also blasted the administration’s pronouncements to end the ongoing insurgency, reiterating that the revolution will continue until oppression exists.

“Pero hibang si Duterte na mangarap wakasan ang rebolusyong Pilipino. Hangga’t iilan ang nakikinabang sa yaman ng bayan, may himagsikan. Habang may mga kagaya ni Duterte na gahaman sa yaman at kapangyarihan ang nakaupo at tinatalikuran ang interes at kapakanan ng mamamayan, mayroong titindig at lalaban. Mauuna pang mamatay si Duterte sa kanyang mga sakit, habang ang salinlahi ng rebolusyon ay magpapatuloy sa mga kabataang handang mag-alay ng sarili para sa rebolusyon at sambayanan. Sa bawat mamamayang nagkaroon ng kapasyahan at tapang na lumaban para sa buong sambayanan,” the group continued.

[Duterte is crazed enough to dream of ending the Philippine revolution! The revolution continues if the likes of Duterte—who exploits the many to benefit the few—exist! Duterte will first perish and succumb to his many diseases, while the future of revolution is kept alive by generations of youth ready to devote themselves for the revolution and for the Filipino masses.]

KM – LGZ called on the government to release New People’s Army Southern Tagalog Region Spokesperson Jaime “Ka Diego’ Padilla, who is a hors de combat receiving medical attention at the Cardinal Santos Medical Center at the time of his arrest on November 26, just three days ago.

KM – LGZ also called on fellow youth and Filipinos to join the revolution to end all forms of exploitation.

“Ang armadong pakikibaka ay para wakasan ang paghahari at pagkamal ng yaman ng iilan, kasapakat ang mga nakaupo sa gobyerno at para wakasan ang paghahari ng imperyalismong US sa bansa. Ang armadong pakikibaka ay para wakasan ang kahirapan. Ang tagumpay ng rebolusyon ay para sa sambayanan, at kamatayan sa pang-aapi at paghahari ng iilan. Inaanyayahan kayo ng KM na maging bahagi nitong dakilang adhikain at mag-ambag sa tagumpay ng rebolusyon! Mabuhay ang ika-55 na anibersaryo ng KM! Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!” the underground group ended.

[The armed struggle exists to end the rule and enjoyment of riches of a few, aided by those in power in government, and to end the imperialist US rule! The armed struggle exists to end poverty. The triumph of the revolution is for the people and death to the oppression and domination of a few. Kabataan Makabayan invites you all to contribute to this noble undertaking and fight for the triumph of the revolution! Long live the Kabataang Makabayan’s 55th anniversary! Join the New People’s Army!]

 

InterServer Web Hosting and VPS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here